Warto wiedzieć

Zawód rzecznika patentowego podlega regulacji ustawą z dnia 11.04.2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 944).

Rzecznik patentowy reprezentuje swoich Mocodawców w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Własność przemysłową rozumiemy jako uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, jak również do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie ww. przedmiotów.

Kim jest rzecznik patentowy?

• Rzecznik patentowy wykonuje swój zawód zgodnie z zasadami etyki i należytą starannością.
• Tytuł „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.
• Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Stąd też, wszystkie informacje ujawnione przez klientów zachowujemy w tajemnicy, która obowiązuje także po ustaniu współpracy.
• Każdy rzecznik patentowy jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – samorządu zawodowego rzeczników.
• Aby zostać rzecznikiem należy spełniać ustawowe wymagania, m.in. nieskazitelnego charakteru, wykształcenia, niekaralności. Należy także odbyć trzyletnią aplikację oraz zdać egzamin zawodowy.
• Rzecznik patentowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.