Wynalazki

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki. Wynalazkiem może być zarówno wytwór materialny jaki i sposób technologicznego oddziaływania na materię.
Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia.

Wynalazkiem mogą być przykładowo: maszyna, narzędzie, zespół współpracujących maszyn, środek chemiczny, farba, artykuł spożywczy, sposób wytwarzania artykułu spożywczego, sposób wytwarzania tworzyw sztucznych, nowe zastosowanie substancji, środka farmaceutycznego, a także układ elektryczny.

Rodzaje ochrony:

• patent na wynalazek udzielany przez Urząd Patentowy RP, zapewniający ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• patent europejski – udzielany w trybie procedury europejskiej, zapewniający ochronę we wskazanych państwach-stronach Konwencji o patencie europejskim,
• zgłoszenie międzynarodowe, na podstawie Układu o Współpracy Patentowej (PCT), zapewniający jednoczesne zgłoszenie do ochrony we wskazanych państwach Układu PCT (obecnie 146 państw), zgodnie z procedurą krajową.

Wybrane usługi Kancelarii:

• opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych wynalazków,
• reprezentacja w procedurze zgłoszeniowej i po udzieleniu prawa,
• dozorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych, korespondencja urzędowa,
• zmiany w rejestrach wynalazków,
• przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących praw wyłącznych, know-how, umów przenoszących prawa wyłączne, umów dotyczących relacji pomiędzy twórcami oraz spraw pracowniczych,
• prowadzenie badań czystości patentowej, udzielanie porad i sporządzanie opinii,
• reprezentacja w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, sądami administracyjnymi i innymi organami prowadzącymi postępowania z zakresu własności przemysłowej,
• kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w sprawach z zakresu wynalazczości i racjonalizacji.