Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
Prawo ochronne na znak trwa 10 lat i może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Znaki towarowe mogą występować m.in. jako:

• słowne znaki towarowe (wyraz, zdania, slogany, hasła fantazyjne, zestawienia liter np. ABC),
• słowno-graficzne znaki towarowe (oznaczenia, w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne – rysunki, ornamenty, symbole),
• graficzne znaki towarowe (rysunki, ornamenty, symbole),
• przestrzenne i dźwiękowe znaki towarowe.

Rodzaje ochrony znaków towarowych na terenie Polski:

• prawo ochronne na znak towarowy udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zapewnia ochronę krajową,
• znak towarowy Unii Europejskiej – ochrona udzielana na całe terytorium Unii Europejskiej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante,
• międzynarodowy znak towarowy – ochrona w wybranych krajach w ramach tzw. Systemu Madryckiego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Wybrane usługi Kancelarii:

• badanie zdolności rejestrowej oznaczeń,
• opracowywanie dokumentacji oraz dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych,
• dozorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych, korespondencja z Urzędem,
• zmiany w rejestrach znaków towarowych,
• reprezentacja w postępowaniach spornych toczących się przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO, reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sadem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym),
• przygotowywanie umów licencyjnych odnośnie znaków towarowych,
• przygotowywanie umów przenoszących prawo do znaku towarowego,
• doradztwo w zakresie spraw znaków towarowych,
• kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w sprawach z zakresu znaków towarowych.