Oferta

Dziedziny w których możemy Ci pomóc

Wynalazki

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Wynalazkiem może być zarówno wytwór materialny jaki i sposób technologicznego oddziaływania na materię.

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia.

WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia.

Przykłady wzorów użytkowych: spinacz archiwizacyjny, siodełko rowerowe, uchwyt, podajnik, narzędzie, pojemnik, urządzenie.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, na którą składają się cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, struktura lub materiał wytworu oraz jego ornamentacja.

Ochronę uzyskuje się maksymalnie na 25 lat od daty zgłoszenia.

ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
Prawo ochronne na znak trwa 10 lat i może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

BADANIA I SPRAWOZDANIA

Badania i sprawozdania sporządzamy w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

Topografia układu scalonego jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Wśród oznaczeń geograficznych wyróżniamy nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia.

ZASADY WYNAGRODZENIA

Przyjęcie zlecenia przez Kancelarię jest odpłatne. Cena usługi jest ustalana na podstawie zakresu wykonywanych zadań, zależy od ich rodzaju i każdorazowo wynika z umowy z Klientem. Na poczet wykonywanych prac, Kancelaria pobiera zaliczkę, jej wysokość jest również ustalana indywidualnie. Możliwe jest również zlecenie stałej obsługi, z wynagrodzeniem ryczałtowym, zasady stałej obsługi wynikają z indywidualnej umowy.