Nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Wybrane usługi Kancelarii:

• ocena ryzyka i doradztwo z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
• prowadzenie postępowania przedsądowego i sądowego w stosunku do naruszycieli dóbr własności przemysłowej, w tym przygotowywanie wezwań do zaniechania naruszeń oraz odpowiedzi na wezwania do zaniechania naruszeń,
• prowadzenie negocjacji pomiędzy konkurentami,
• przygotowywanie umów kończących spory